Artigo “Dia do Esporte” em fácil japonês e questionário.

Dia 9 de Outubro é “Dia do Esporte” Relação com Jogos da Olimpíada de Tóquio 1964?

Tem 3 tipos de escritas: Kanji fácil, Hiragana e Alfabético.

Qual você consegue de ler? Conte-me no questionário abaixo por favor!

 


A. Kanji fácil

 

10月9日は、たいいくの日です。

1966年から 1999年までは、10月10日 でした。
1964年の とうきょうオリンピックが はじまった 日が、10月10日 だったからです。

2000年からは、10月の だい2 月曜日に なりました。
土日と あわせて 三れんきゅうに するためです。

今年の たいいくの日は、スポーツを 楽しみましょう!

 


B. Hiragana

 

じゅうがつ ここのかは、たいいくのひです。

せんきゅうひゃくろくじゅうろく ねん から せんきゅうひゃくきゅうじゅうきゅう ねん まで は、じゅうがつとうか でした。
せんきゅうひゃくろくじゅうよ ねん の とうきょうおりんぴっくが はじまった ひが、じゅうがつとうか だった からです。

にせんねん からは、じゅうがつの だいに げつようびに なりました。
どにちと あわせて さんれんきゅうに するためです。

ことしの たいいくのひは、すぽーつを たのしみましょう!

 


C. Alfabético

 

Juugatsu kokonoka wa, taiiku no hi desu.

Sen kyuuhyaku rokujuu roku nen kara    sen kyuuhyaku kyuujuu kyuunen made wa, juu gatsu tou ka deshita.
Sen kyuuhyaku rokujuu yo nen no    toukyou orinpikku ga    hajimatta hi ga, juu gatsu tou ka datta kara desu.

Ni sen nen kara wa, juu gatsu no    dai ni getsuyoubi ni     narimashita.
Donichi to awasete    san renkyuu ni suru tame desu.

Kotoshi no   taiiku no hi wa,  supo-tsu wo    tanoshimi mashou.

 

 

Qual artigo conseguiu ler?

View Results

Carregando ... Carregando ...

 

 

Se você não conseguiu ler artigo em Kanji, recomendo este artigo. Dia da Semana

Se você não conseguiu ler artigo em Hiragana, recomendo estes artigos. Hiragana Ordem Alfabética Hiragana Ordem em Japonês

Obrigada!